Svovlbrinte - en bombe under jorden

Gør noget ved svovlbrinten, før problemerne eksploderer


Det er ikke uden årsag

... at svovlbrinte i spildevandssystemet sammenlignes med en tikkende bombe under jorden.
Svovlbrinte udgør en trussel mod alle betonkonstruktioner, da svovlbrinten på betonoverflader omdannes til svovlsyre, som stille - men ganske sikkert - nedbryder overfladen. For ikke at nævne de store problemer med lugtgener, som svovlbrinte skaber for naboer og det farlige arbejdsmiljø, det medfører for driftsmedarbejderne.


Svovlbrinte stortrives i spildevandssystemerne

Og det skal vi have sat en stopper for! Problemernes omfang øges i takt med, at opholdstiden i trykledningerne stiger. Problemer med svovlbrinte opstår nemlig i iltfrie miljøer og er ofte årsag til omfattende driftsnedbrud i spildevandssystemer med frie væskeoverflader.

Nedlæggelse af mindre renseanlæg i kloakoplandet har betydet, at spildevand ofte skal transporteres i tryksatte ledninger over længere strækninger end tidligere. Dette medfører, at spildevandet opholder sig i de lukkede trykledninger i lang tid, og forbruger alt tilgængelig ilt, og når der ikke er mere ilt tilbage, dannes sulfid, som er byggestenen for svovlbrinte.


Separatkloakering forlænger også opholdstiden

Udbredelsen af separatkloakering kan have en negativ effekt på forsyningens udfordringer med svovlbrinte.
Som oftest vil adskillelse af regn- og spildevand medføre, at en betydelig del indsivningsvand og al regnvand fjernes fra afløbssystemet, hvorved opholdstiden i trykledningerne øges. Samtidig vil koncentration af letomsætteligt organisk stof stige, hvilket oveni i hatten fremmer udviklingen af svovlbrinte.


Flere dages ophold giver massiv udvikling

Kloakering i det åbne land foretages ofte med tryksatte systemer, da det er meget dyrt at etablere gravitationsledninger fra de meget spredte bebyggelser, hvor spildevandet almindeligvis skal transporteres over store afstande.

Selvom trykledningerne vælges i små dimensioner, vil spildevandets opholdstid under iltfrie forhold i ledningerne ofte være meget lang. Opholdstider på flere dage er ikke usædvanligt, hvilket giver massiv udvikling af svovlbrinte.


Tidlig indsats = Færre omkostninger

Der er mange penge at spare ved at tilrettelægge nye spildevandssystemer optimalt i forhold til at minimere udviklingen af svovlbrinte.


Der er mange penge at spare ved at tilrettelægge nye spildevandssystemer optimalt i forhold til at minimere udviklingen af svovlbrinte.

Forsyningen kan reducere de efterfølgende omkostninger til svovlbrintebekæmpelse samt til afhjælpning af skader forårsaget af svovlbrinte. Dannelse og bekæmpelse af svovlbrinte bør derfor indgå som centrale punkter allerede i designfasen, hvor ledningstracé og placering af pumpestationer fastlægges.


EnviDan har ekspertisen og udstyret til at afdække jeres svovlbrinteudfordringer

Strategisk optimering af svovlbrintebekæmpelse og optimering heraf sker gennem viden. For at vælge den optimale indsats kræver det, at der skabes et tilstrækkeligt overblik over årsagerne til svovlbrinte-problemerne samt omfanget heraf.

Ved design af nye systemer foretager EnviDan indledningsvis beregninger af, hvor problemerne med svovlbrinte vil forekomme og hvor omfattende problemerne vil blive. Den designmæssige optimering bygger almindeligvis på opstilling af forskellige løsningsscenarier, hvor konsekvenserne af forskellige dimensioner, materialer, opholdstider og ledningstracér mv. analyseres.


Hvad koster de forskellige løsninger?

Ud over de kemiske/biologiske beregninger af svovlbrinteudbredelsen, beregner EnviDan økonomien for udvalgte afhjælpningsmetoder f.eks. filtermaterialer og/eller kemikalier.

Der foretages en levetidskalkule inklusiv investerings-, reinvesterings- og driftsomkostninger, så forsyningen får et overblik over både effektivitet og økonomi for undersøgte løsninger til det fremtidige system helt ned på detailniveau. Derudover kan vi også beregne det miljøaftryk i form af CO2-belastning, de forskellige alternativer resulterer i.


Værktøjer til at arbejde med svovlbrinte:

  • Numerisk oplandsanalysemodel til prædiktion af svovlbrinte i store afløbssystemer (Mega WATS-model)
  • Empirisk model til beregning af svovlbrinteudvikling/-afgasning i enkeltledninger (EMS-model)
  • Funktions- og systemanalyse af pumpestation og trykledning, hvor historisk driftsdata analyseres
  • Bestemmelse af pumpekapaciteter ved nedsænkningsmålinger (Diver-analyse)
  • Fastlæggelse af betonkorrosionshastighed ved pH-overflademåling
  • Højopløste måling af H2S i væskefase
  • Højopløste måling af H2S i gasfase

Per Bruun
Projektingeniør, Provas

I Provas oplevede vi lugtgener i en oppumpningsbrønd kort efter færdiggørelse af en afskærende trykledning og målinger viste efterfølgende høje H2S-koncentrationer.

Vi har haft EnviDan til at måle H2S-værdier i hele systemet, og på den baggrund har EnviDan angivet mulige årsager til og løsninger på problemet. EnviDan har udført en grundig undersøgelse, og det har medført en solid og brugbar afrapportering, der er et godt grundlag for videre tiltag.

EnviDan har bestemt levet op til vores forventninger. De har formået at anskue problemstillingen fra vores synsvinkel, og de har inddraget vores medarbejdere i et relevant omfang.

Jeg vil bestemt anbefale andre at få uvildige til at være med til løsning af svovlbrinte-problemer. Både for uvildighedens og objektivitetens skyld men også da eksterne parter ofte ser ting, som vi, der har arbejdet med projektet, ikke har øje for.

Se eksempel her med brug af muslingefilter ved Trankjær Pumpestation
 

Karsten Egebjerg Pedersen

Kontakt mig
for mere info

Karsten Egebjerg Pedersen

+45 30 21 27 60

Jan Egelund

Kontakt mig
for mere info

Jan Egelund

+45 21 89 82 41