HAR DU STYR PÅ UDLEDNINGEN AF LATTERGAS FRA DIT RENSEANLÆG?

28-01-2019

En lang række danske renseanlæg er blevet selvforsynende med energi, og det bidrager i høj grad til at nedbringe renseanlæggets CO2-aftryk. Ikke desto mindre er der stadig behov for at håndtere og reducere de stærke drivhusgasser, som bidrager til klimaforandringerne.

Gennem en årrække er driften af mange renseanlæg optimeret og i dag er flere anlæg energiprodcerende, som følge deraf er CO2-aftrykket på mange renseanlæg reduceret betydeligt.

Lattergas og  CO2-regnskaber

Lattergas har et globalt opvarmningspotentiale på ca. 300 x større end CO2, og emissionen af denne gasart kan dermed bidrage væsentligt til renseanlæggets CO2-aftryk. Som et led i, at mange danske forsyninger har en målsætning om at blive CO2 neutrale, er det relevant at sætte fokus på lattergasemissionen, hvor udledning af drivhusgasser fra biologiske processer og her er især emissionen af lattergas (N2O)  har stor betydning. 

Det store opvarmningspotentiale betyder, at 1 kg N2O, som udledes til atmosfæren, har en virkning som 300 kg CO2. Lattergas opstår på renseanlæg gennem aktivitet af bakterier under kvælstofomdannelse, og her er det vigtigt, at vi er i stand til at foretage korrekte målinger og optimere styringen herefter.

EnviDan kan hjælpe med en lattergasstrategi til dit renseanlæg

I fællesskab kan vi reducere emissionen af lattergas fra dit renseanlæg, for at opnå en mere klimaneutral profil. Vi har specialister inden for området, som blandt andet kan hjælpe med udførelse af målekampagner, indregning af lattergas i CO2-balancen, forbedret styring af renseprocesserne for at reducere N2O produktionen etc.

Se vores modulære supportordning og vælg det, du har brug for.

HVAD ER LATTERGAS?

Lattergas (kemisk: N2O) opstår på renseanlæg gennem aktivitet af bakterier under kvælstofomdannelse,
hvorefter gassen slipper fra vandfasen til atmosfæren under beluftning. N2O har en stor effekt på den globale opvarmning,
hvorfor blot små mængder af stoffet, har stor betydning for et renseanlægs CO2-balance.

Derfor bør N2O ikke glemmes i beregningerne. 

 

Jan-Michael Blum

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Jan-Michael Blum

42125483