Har du behov for øget hydraulisk kapacitet på dit anlæg?

01-04-2020

Så har vi en effektiv løsning, som nemt kan implementeres på de fleste cirkulære efterklaringstanke ved hjælp af få fysiske ændringer. 

Metoden er udviklet gennem modelleringsanalyser af hydrauliske strømninger og strømningernes energiforplantninger, hvor ændret design for centerbygværket medvirker til en kapacitetsudvidelse for efterklaringstanken. 

Få både økonomiske og miljømæssige fordele
Den forbedrede afløbskvalitet reducerer spildevandsafgiften, da organisk bundet kvælstof og fosfor reduceres i takt med SS. Ligeledes kan den forhøjede hydrauliske kapacitet medføre miljømæssige forbedringer ved reduceret slamflugt og reducerede aflastninger af urenset spildevand fra overløbsbygværker opstrøms renseanlæggene.

Det forbedrede centerbygværk er allerede implementeret hos 23 forsyninger på 42 renseanlæg, og resultaterne er rigtig gode!


Erfaringer fra forsyningerne

EnviDan har allerede i samarbejde med flere forsyninger gennemført fuldskalatest med ombygget indløbsparti med særdeles gode resultater. Her er et udpluk af de høstede erfaringer fra flere forsyninger beskrevet med deres egne ord.

Middelfart Spildevand

”Vi kan både visuelt og på SRO-systemet se en skarp adskillelse af slamtæppe og vandfasen. Når der er højt flow ind på anlæggene stiger slammængden selvfølgelig i efterklaringstankene, men det er som om slammet ”pakker” bedre, så vi derved undgår slamflugt. Der er meget mindre svæv i vandfasen. 

På analyser fra Middelfart Renseanlæg ses en tydelig forbedring af SS efter montering af sidste tank i sommeren 2017 også ved højt flow. Førhen kunne der opstå problemer ved stigende flow. Nu køres der op til 50 % mere vand gennem anlægget uden problemer.

På Nr. Aaby Renseanlæg har vi helt skrottet doseringsanlægget til polymer. Der er endvidere en gevinst på færre vagtudkald vedr. højt slam i efterklaringstanke.”

Fredericia Spildevand og Energi

”Der er efter ombygning fast niveau for slamspejl med klar afgrænsning mellem slam- og vandfase.

Under kraftig regn blev der tidligere praktiseret et totalt nedluk af anlæg for at skabe ro og undgå slamflugt, hvor vi efter ombygning kan nøjes med at sænke flowet til tankene. 

Der kan driftes med højere hydraulik i længere tid, hvilket giver længere reaktionstid for afværgelse af slamflugt”.

 

Hjørring Vand

”Vi er meget tilfredse med ombygningen, der har givet større hydraulisk kapacitet og bedre styr på slamspejlet. Vi oplever mindre svæv i udløbsvandet efterombygningen.”

Provas

”Vi har på Vojens Renseanlæg fået en større hydraulisk kapacitet, og vi oplever en klarere adskillelse mellem slam og vandfase”.

Vandmiljø Randers

”Vi har observeret en bedre adskillelse af slam og vandfase i efterklaringstanken (skarpt adskillelse mellem slamtæppe og vandfase, bedre sigtdybde og mindre svæv i vandfasen.) Dette muliggør nu, at vi kan lave en styring af returslam baseret på slamspejlsmåling.

Vores mulighed for at belaste efterklaringstanken med højere hydraulik er klart forbedret, specielt i vinterperioden får vi glæde af dette, da det giver en mulighed for større flowmængder trods dårlig slamsammensætning gennem de kolde måneder.”

Skive Vand

”Vi har helt klart fået en bedre rensning og mindre slamflugt fra vores renseanlæg…”


Før og efter!

VIDEO: Renseanlæg FØR optimering af efterklaringstank

VIDEO: Renseanlæg EFTER optimering af efterklaringstank

Rasmus  Johansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO!

Rasmus Johansen

+45 27 15 37 96