ENVIDAN FORTSÆTTER DEN MÅLRETTEDE FOKUS PÅ INVESTERING I UDVIKLING AF VANDBRANCHEN

26-10-2020

Derfor er vi stolte af at have hele to projekter blandt MUDP’s tilskudsprojekter i 2020, nemlig Det holistiske LAR-vejbed og Aktiv reduktion af emission fra Spildevandsanlæg (ARES).


Det holistiske LAR-vejbed skal udarbejdes i tæt samarbejde mellem VandCenter Syd, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, BG Byggros og EnviDan A/S. Projektet består af udvikling og videnskabelig dokumentation af renseevne, hydraulik, fordampning og biodiversitet i det holistiske LAR-vedbed. 

Formålet med projektet er at opnå forbedret rensning af vejvand i LAR-vejbede, der i sammenligning med rørløsninger, har et lavere CO2-aftryk og bidrager til grøn profil i vores byområder. Formålet er at optimere samspillet mellem filterjordblandingerne og beplantningssammensætningen, så planterne, rodzonen og filtermaterialet som helhed optimeres og dokumenteres videnskabeligt.

Aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg (ARES)-projektet har til formål at tilvejebringe ny og epokegørende viden om dannelse og emission af CH4 (Metan) og N2O (Lattergas) i kloaksystemer og på renseanlæg. De to drivhusgasser er hhv. 25 og 298 gange mere potente end CO2. 

 
ARES-projektet kan deles op i tre konkrete hovedformål: 
  1. Demonstration af at man kan udnytte metan til produktion af grøn energi og derved samtidig reducere emissionen af metan
  2. Screening, identifikation og kvantificering af emissionskilder på renseanlæg, herunder for første gang nogensinde i kloaksystemer
  3. Udvikling af styringsstrategier og renseteknologier til nedbringelse af lattergasemissioner ved spildevandsbehandling. Der vil blive udført udviklings-, implementerings- og testaktiviteter på fysiske anlæg med det mål at minimere emissionerne. 
Den danske vandbranche vil med dette projekt blive bedre rustet til at foretage emissionsreduktioner, herunder rådgive og sælge løsninger, der kan medvirke til dette, også uden for Danmarks grænser.
 
Projektet skal laves i samarbejde med Vandcenter Syd, Aarhus Vand, BIOFOS A/S, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.
Mads  Uggerby

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72