Grundvand og kildepladser

Grundvandsanalyser og -forekomster
I samarbejde med forsyningen udarbejder vi geologiske modeller og  grundvandsmodeller, som på baggrund af geofysik, boringer, prøvepumpninger og grundvandskemi giver et overblik over grundvandsforekomsterne. Vi kan endvidere hjælpe med konkrete vurderinger af mulige forureningskilder i relation til grundvandet.

Igennem en grundig analyse af grundvandsforholdene vurderer vi muligheden og behovet for den fremtidige vandindvinding, og sætter fokus på at indvinde vand af god kvalitet og i en tilstrækkelig mængde. Vi udarbejder en handlingsplan, for at opnå et tilstrækkeligt ressourcegrundlag inkl. forsyningssikkerhed, vandkvalitet, investeringer, driftsøkonomi etc.

Etablering af kildepladser 
Vi er eksperter i projektering, udbud og tilsyn i forbindelse med etableringen af kildepladser. Vi opstiller relevante modeller for at simulere fremtidige påvirkninger af fx vådområder, vandløb og af grundvandspotentialet og sikrer, at dimensioneringen er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

På eksisterende kildepladser og boringer tilbyder vi kvalificerede tilstandsvurderinger, baseret på videoinspektion, vandprøver og prøvepumpning. Det giver os det bedste grundlag for at komme med anbefalinger til mulige drifts- og energioptimeringer.

Tilstandsvurdering og driftsoptimering
EnviDan udfører tilstandsvurderinger af boringer og kildepladser. Vurderingen danner grundlag for at komme med anbefalinger om mulige drifts- og energioptimeringer samt om en eventuel redimensionering af pumper m.m. 

Michael  Kristensen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Michael Kristensen

+45 60 11 12 32

Driftsoptimering af vandproduktionen med KeyZones Kildeplads

Udover rådgivning leverer EnviDan portalløsninger, hvor KeyZones Kildeplads er et gennemprøvet produkt, der er relateret til grundvandsområdet. KeyZones Kildeplads er baseret på online målinger fra driftsdata, så den aktuelle situation kan monitoreres og tilpasninger kan foretages. KeyZones Kildeplads tilbyder en operationel løsning til driftsoptimering af vandproduktionen, og kan fungere som planlægningsværktøj i forbindelse med analyser af drift og styring af vandforsyningers kildepladser.”

Projekter

Nyheder