False

Naturgenopretning

Ved naturgenopretning ændres et område aktivt for at forbedre naturen og bringe området i retning af sin mere oprindelige tilstand. Der er således ofte tale om et kompliceret puslespil, hvor brikkerne bl.a. hedder arealanvendelse, kulturhistorie, hydrologi og naturværdier. Kombineres disse elementer korrekt, er det muligt at skabe synergier, der forbedrer naturen i kombination med en generel forbedring af den landskabelige værdi i et område.

I EnviDan er vi eksperter i restaurering af vandløb og søer samt genskabelse af vådområder. Vores kernemedarbejdere inden for området har mange års erfaring med projektering af løsninger langs små bække til store vådområder, der dækker hundredvis af hektarer.

Vi leverer:

 • Forundersøgelser og detailprojekteringer af naturgenopretningsprojekter.
   
 • Konsekvensvurderinger i forhold til vandrammedirektivets målsætninger. EnviDans eksperter har bidraget med udvikling af de biologiske indikatorer, der anvendes til bedømmelse af den økologiske kvalitet og kan derfor tilbyde rådgivning, der sikrer, at vandløbsrestaureringer tager hånd om både smådyr, fisk og planter.
 • Modelberegninger og udarbejder hydrologiske konsekvenskort over den fremtidige afvanding i området. Vi gennemfører alt fra simple beregninger i VASP og Mike HydroRiver til komplicerede dynamiske beregninger i MIKE-programmerne.
   
 • Ejendomsmæssige forundersøgelser, der kombinerer biologiske og lovgivningsmæssige kompetencer med en stærk landbrugsfaglig viden.
   
 • Løsninger, der tager hånd om lovgivninger inden for området. EnviDan inddrager alle relevante oplysninger i planlægningen, herunder naturbeskyttelse, arealanvendelse, infrastruktur og den historiske tilstand i området.
   
 • Stofberegninger i henhold til kravene i de statslige projektpuljer: Kvælstofvådområder, fosforvådområder og lavbundsprojekter.
   
 • Totalentrepriser, hvor vi tager hånd om projektet lige fra idéfasen og til anlægsfasen er overstået.
Kasper Abildtrup Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75

Projekter

Nyheder