False

Regnvandshåndtering

Klimatilpasning er ikke bare udvidelse af kloakkerne, og regnvand skal ikke gemmes væk under jorden. Regnvand er en ressource, som vi bruger aktivt til at skabe rekreative byrum og grønne oaser. Når plan bliver til virkelighed, skal helheden være i fokus, og løsningerne skal være multifunktionelle. 

Vi har en bred løsningspalette til håndtering af regnvand, som tager hensyn til det konkrete område, og nogle af de metoder, vi anvender, er:

  • Afledning af monsterregn via identificerede forløb til områder, hvor vandet gør mindst mulig skade
  • Regnvandsforsinkelse med tilbageholdelse af regnvandet i et magasin/bassin enten på overfladen eller under jorden, hvorefter vandet ledes langsomt til enten et andet LAR-anlæg eksempelvis en faskine, kloaksystemet eller recipient.
  • Nedsivning  af vandet  til grundvandet  enten gennem overfladen (regnbede, bassiner eller permeable belægninger)  eller fra et magasin i jorden (faskine).

 

 

  • Fordampning, hvor vandet tilbageholdes under et regnskyl, og en del fordamper, når regnen holder op. Effekten er til stede i alle overfladebaserede LAR-anlæg, men udnyttes mest målrettet på grønne tage.
  • Transport af vandet til en anden lokalitet. Der kan enten være tale om lukkede systemer (betonkanaler, render i sten), hvor vandet ikke infiltrerer eller åbne systemer, hvor vandet infiltrerer (grøfter, grønne kanaler).
  • Rensning af vandet for uønskede, forurenende stoffer, som kan fjernes primært fra vejvand. Der kan for eksempel være tale om naturlige fysiske, kemiske og biologiske processer i åbne bassiner med beplantning eller konventionelle løsninger som sandfang og olieudskillere eller forskellige filtreringsmetoder.
  • Genanvendelse af regnvand til fx havevanding. Med mere avancerede anlæg kan regnvandet ligeledes erstatte drikkevand til toiletskyl og maskinvask.
Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Projekter

Nyheder