False

Asset Management

Alle forsyningsvirksomheder arbejder strategisk med værdisætning i forbindelse med afskrivninger etc. Det er derimod langt fra alle som anvender asset management på et operationelt niveau, og det giver faktisk rigtig god mening at gøre det såvel økonomisk som for at sikre overholdelsen af de vedtagne servicemål.

Operationelt Asset Management handler om at være bevidst om hvilke målsætninger, der er for forsyningsanlægget som et hele og samtidig anerkende, at hvert enkelt aktiv er i en unik kontekst, der påvirker den generelle levetid, sandsynligheder og konsekvensen ved et driftstop, hvilket udtrykkes ved en kritikalitet. Eksempelvis er kritikaliteten meget forskellig på et anlæg, der opererer under meget stabile forhold og indgår i et system, hvor der findes en backupløsning i forhold til et anlæg, der er placeret meget udsat, og hvor der vil være alvorlige miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved et driftstop.

Hvis vi udelukkende vurderer levetid ud fra hvilken type aktiv, vi arbejder med, og hvad den teoretiske levetid er, vil vi i nogle situationer komme til at udskifte et anlæg, som ud fra en totaløkonomisk betragtning burde

bibeholdes og i andre situationer udskyde udskiftning af et anlæg, der på grund af f.eks. høje omkostninger og en uacceptabel risiko for driftstop egentlig burde udskiftes tidligere.

Når vi anvender asset management, tager vi højde for kritikaliteten og dermed den kontekst, som det enkelte aktiv indgår i, for bedre at kunne tage højde for de særlige forhold og lave en mere præcis vurdering af, hvornår det er økonomisk optimalt at udskifte et givet aktiv. Dette giver samlet set en bedre økonomi og en lavere risiko for kritiske driftstop. Operationelt asset management har derfor indflydelse på alle dele af et aktivs livscyklus fra anskaffelse til drift og fornyelse.

I EnviPortalen har vi en stor mængde data, som sætter os i stand til, ud fra et datadrevet synspunkt, at vurdere, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at etablere, vedligeholde, udskifte og bortskaffe de forskellige anlægsdele og gennemføre tilstandsbaseret vedligeholdelse i praksis. Endvidere kan vi på denne baggrund udarbejde oversigter over drift- og vedligeholdelsesomkostninger på de enkelte anlæg, og en investeringsplan med registrering af (gen-) investering på anlæggene kan dokumenteres.

 

Projekter

Nyheder