False

Udviklingsprojekt

Vandvejen

I et tværfagligt samarbejde med vej- og asfaltfirmaet Colas Danmark A/S samt gaderumsdesignere fra Schulze + Grassov Aps har vi udviklet et nyt vandhåndterende vejsystem med fokus på håndtering af både hverdags- og skybrudsregn på byens overflader, dvs. vej- og stianlæg, parkeringsarealer og gårdrum. Løsningen kaldes VANDVEJEN og har stort fokus på synliggørelse af regnvandshåndteringen samt æstetik og identitets- og byrumsskabelse. Konkret er der udviklet en række særlige vandrendemoduler, som med udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til det konkrete byrum kan anvendes i kombination med forskellige vejprofiler.

Projektet er et resultat af Realdanias udviklingsindsats Klimaspring (www.klimaspring.dk), hvis formål er at gøre Danmark førende inden for klimatilpasningsteknologier og skabe både bedre byer og grøn vækst. Løsningen er desuden udviklet med i samskabelse med Middelfart og Skanderborg Kommuner samt deres forsyningsselskaber og har i høj grad taget udgangspunkt i vejens brugere og beboere.

Projektet, som i dag har pågået i ca 2½ år, har indebåret omfattende idémodning og produktudvikling og har resulteret i adskillige prototyper, en 1:1 mock-up samt to fuldskala pilotprojekter (se billeder). Frem mod afslutningen af udviklingsprojektet ved udgangen af 2017 arbejdes der primært med test og dokumentation af pilotanlæg samt videreudvikling og formidling af løsningen.

Pilotprojekter

Det første pilotprojekt er anlagt på Byskellet i Låsby i Skanderborg Kommune, hvor løsningen har synliggjort et tidligere rørlagt vandløb, som nu løber i en 

åben vandkanal langs det ene fortov. Her giver vandets bevægelse og lyd vejens beboere og brugere en ny oplevelse af vandet og vejen. Vejvandet håndteres i en æstetisk vandrende i midten af vejens nye v-profil, der således styrer evt. skybrudsregn og sikrer ejendommene på vejen.

I Middelfart har Søndergade med nye vandkanaler og belægninger fået en helt ny og spændende identitet, hvor man kan følge vandets vej. En ændring i vejens tværprofil sørger for at vandet fra skybrud nu holdes og styres på selve vejen, mens vandkanalerne placeret langs det nordlige fortov varierer i karakter alt efter gadens brug. Kanalerne er skiftevis overdækkede med låg af perforeret cortenstål, åbne med rindende vand eller beplantet med stauder og høje græsser.

EnviDans rolle

EnviDan har varetaget rollen som formel projektleder og haft ansvaret for at binde de forskellige fagligheder og interessenter sammen gennem hele processen. Herudover naturligt haft fagansvaret for alle vandtekniske forhold og varetaget projekterings- og byggeledelse på de udførte pilotprojekter i Låsby og Middelfart. Desuden stået for afholdelse af mange samskabende workshops og samt grundig dokumentation og målrettet formidling af projektets resultater. 

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00

Referenceblade


Projekter