False

Vådområdeprojekt – Gørup Enge

EnviDan har igennem de seneste par år rådgivet Viborg Kommune i forbindelse med realiseringen af et 111 ha stort vådområdeprojekt i Gørup Enge ved Lovns Bredning. Projektet er en del af den statslige vådområdeordning og har haft til formål at mindske udledningen af kvælstof til Limfjorden. Dette gøres overordnet set via tre tiltag: oversvømmelse med vandløbsvand, overrisling med drænvand samt ekstensivering af arealer. Sidstnævnte medfører bl.a., at der fremadrettet ikke må gødskes eller sprøjtes på arealerne.

EnviDan har udført detailprojektering, gennemført udbud og licitation samt foretaget tilsyn og byggeledelse i forbindelse med anlægsfasen.

Der er i forbindelse med projektet genslynget flere kilometer vandløb. Derudover er der sløjfet en lang række interne dræn og grøfter. Herved forekommer der i dag langt mere oversvømmelse med næringsrigt vandløbsvand samtidig med at diverse dræn er afbrudt, så der forekommer overrisling med drænvand fra de omkringliggende marker.

Projektet stod færdigt i efteråret 2021. Og foruden at skåne Limfjorden for næringsstoffer, så har projektet resulteret i en mere naturlig hydrologi og en mere værdifuld og varieret natur.

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75