Udvidelse af Ribe Biogas

EnviDan Energy - tidligere GasCon deltager som bygherrerådgiver på en større udvidelse af Ribe Biogas A/S.

Ribe Biogas er etableret i starten af 1990’erne og er kendt i branchen som et særdeles veldrevent anlæg med stabil og høj gasproduktion. I sin nuværende udformning har anlægget kapacitet til at modtage ca. 160.000 ton biomasse pr. år, hvoraf hovedparten er husdyrgødning og den resterende del er forskellige biprodukter fra fødevareindustrien, eksempelvis slagteriaffald.

Med snart 25 år på bagen er der imidlertid behov for at opdatere anlægget, herunder at udvide behandlingskapaciteten og -mulighederne, således der dels kan modtages nye typer og dels flere biomasser. Den øgede kapacitet og fleksibilitet skal sikre, at Ribe Biogas er rustet til den skærpede konkurrence, der er opstået i takt med at antallet af biogasanlæg er steget.

Dette har nemlig betydet en væsentlig ændret konkurrencesituation. Hvor biogasanlæggene tidligere modtog betaling for at modtage biprodukter fra fødevareindustrien, må der nu ofte betales for at få sådanne.

For at sikre Ribe Biogas en gunstig fremtidig markedsposition, øges behandlingskapaciteten til 240.000 ton/år og derved gennemføres følgende udvidelser:

  • Der etableres en ny biogasreaktor på 8.000 m³ som supplement til de nuværende 3 reaktorer, som hver er på 1.800 m³. Reaktorkapaciteten bliver dermed 2,5 gang større, idet den stiger fra 5.400 til 13.400 m³.
  • Der etableres en ny efterlagertank på 4.100 m³ og anvendelsen af de eksisterende for- og efterlagertanke ændres.
  • På toppen af efterlagertanken etableres et gaslager på 3.800 m³ til erstatning af det  nuværende gaslager på ca. 1.000 m³. Gaslageret udjævner de udsving, der er mellem gasproduktion og gasforbrug.
  • Der bygges en 1.800 m² stor hal med integreret, nedgravet modtagertank til modtagelse af de typer af biomasse, der ikke er pumpebare. Dette gælder eksempelvis dybstrøelse fra stalde med løsdrift. I den nye modtagerhal kan disse typer biomasse tippes fra lastvogne direkte ned i modtagertanken, hvori de opblandes med gylle inden de pumpes ind i biogasreaktorerne.
  • Der etableres et helt nyt lugtfilter, der skal sikre at den udvidede behandlingskapacitet ikke giver anledning til lugtgener på anlægget ellers dets naboer.
  • Der er indkøbt udstyr til behandling af de typer af biomasser, der i henhold til lovgivningen (biproduktforordningen) skal være hygiejniseret (dvs. opvarmes til 70 °C i minimum en time) for at de må modtages i et biogasanlæg (eller rettere for at de må udbringes på landbrugsjord sammen med de øvrige afgassede produkter).

For at kunne gennemføre de nævnte udvidelser, skal der ske en omfattende ændring og udbygning af anlæggets rør- og elinstallationer, ligesom det nuværende SRO-anlæg (styring) skal udvides. Disse ombygninger kompliceres ydermere af, at biogasanlægget i sin nuværende form skal være i drift uanfægtet af, at udvidelsen/ombygningen finder sted. Der skal derfor udarbejdes en strategi for, hvorledes de nye anlægskomponenter løbende kan integreres i anlægget, uden at dette foranlediger længerevarende driftsstop.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07