Udbygningsplaner i Danmark, Norge og Sverige

EnviDans koncept for faseopdelt frembringelse af udbygningsstrategier og -planer fokuserer på kortlægning, vurdering, prioritering og fastlæggelse af mål efterfulgt af selve analysen af teknologier til opfyldelse af målene. Et koncept som sikrer et gennemarbejdet beslutningsgrundlag inklusiv tilhørende økonomiske forhold og risikovurderinger.

BIOFOS Udbygningsplan 2025
For at imødekomme fremtidens udfordringer med stigende belastning fra ejerkommuner, klimaændringer og skærpede myndighedskrav igangsatte BIOFOS i 2016 et arbejde for at vurdere mulighederne for at udbygge Danmarks tre største kommunale renseanlæg til en samlet kapacitet på 2,1 mio PE. Siden efteråret 2016 har EnviDan bistået BIOFOS med udarbejdelse af først Udbygningsstrategi 2025 og senere Udbygningsplan 2025. En faseopdeling har systematiseret arbejdet og de to første faser (grundlag og teknik grundlag) har omfattet bl.a. vurdering af fremtidige belastningsprognoser for 2025 med et sigte mod 2045 , konsekvenser af ændringer i oplandet og i afløbssystemet, fremtidige myndighedskrav og lovgivningsmæssige forhold samt den nuværende kapacitet på renseanlæggene.

I tredie fase (BAT-analysen) er fastsat mål for reduktion af miljøpåvirkninger og foretaget en analyse af, hvilke teknologier med tilhørende økonomi, der kan bringes i spil for at udbygge kapaciteten og optimere ressourceudnyttelsen på renseanlæggene, således at BIOFOS’ egne ambitiøse pejlemærker og målsætninger for 2025 ligeledes kan opfyldes. På basis af resultaterne fra de tre faser blev udarbejdet en Udbygningsstrategi 2025, som blev godkendt af BIOFOS’ bestyrelse i september 2017. Efterfølgende er forudsætningerne verificeret, og de anbefalede løsninger konkretiseret i Udbygningsplan 2025, som blev godkendt af BIOFOS’ bestyrelse september 2018.

Udbygningsstrategi for norske renseanlæg
EnviDan Momentum har i 2017 udarbejdet udbygningsstrategier for Fuglevik og Øra Renseanlæg med kapaciteter på henholdsvis ca. 115.000 og knap 200.000 PE. Her var ønsket at spille en rolle i forbindelse med hele den norske spildevandsbranches visioner om at skabe en bæredygtig forvaltning, få vurderet fremtidige myndighedskrav og at en udarbejde en holdbar udbygningsstrategi for renseanlæggene med et sigte mod 2040. Udbygningsstrategierne fokuserer på, at renseanlæggene i fremtiden reducerer miljøpåvirkninger og optimerer ressourceudnyttelsen. Vejen frem til udbygningsstrategien er baseret på EnviDans faseopdelte koncept for udvikling af langtidsholdbare udbygningsstrategier. I 2018 er arbejdet fortsat omkring konkretisering af løsninger, anlægsbesøg og vurdering af potentielle forprojekter.

Udbygningsplan for stort renseanlæg i Sverige
VA SYD og EnviDan har netop igangsat planlægning af arbejdet med en udbygningsplan for udvidelse af det store Sjölunda Renseanlæg (550.000 PE) i Malmø, som følge af befolkningstilvækst i Malmø. Derudover foreligger en foreløbig vurdering af at nedlægge Källby renseanlægget (120.000 PE) i Lund og pumpe spildevandsmængden til Sjölunda, som skal verificeres. Projektet skal ligeledes følge EnviDans koncept for udarbejdelse af udbygningsplaner. Der udarbejdes således et grundlag med myndighedsforhold, forventede nye vilkår og en prognose for den samlede fremtidige belastning frem mod 2040. I det tekniske grundlag vurderes den nuværende kapacitet af Sjölunda renseanlæg. Endelig foretages en kortlægning af miljøpåvirkninger fra begge renseanlæg og der etableres konkrete mål for projektet, således at det fremtidige udbyggede regionale renseanlæg lever op til såvel eksterne krav og VA SYDs interne amitøse virksomhedsmål. 

Jeanette Agertved  Madsen

KONTAKT MIG FOR MERE INFO

Jeanette Agertved Madsen

+45 42 12 54 78