False

TILBAGEHOLDELSE AF VAND I KOLDING ÅDAL

Sammen med Kolding Kommune har vi startet et klimatilpasningsprojekt op, hvor tilbageholdelse af vand i afstrømningsoplandet til Kolding Å forventes at blive et afgørende element i strategien for beskyttelse af lavt beliggende områder i Kolding by mod oversvømmelse. Samtidig arbejder Kolding Kommune med at etablere sluse og højvandspumper ved udløbet af Kolding Å i Kolding Fjord.

EnviDan er bygherrerådgiver på den del, som handler om at finde løsninger til tilbageholdelse af vandet i oplandet, hvor vi bidrager med idéoplæg med mulighedskatalog og anlægsprogrammer for at afdække de forskellige opmagasineringsmuligheder.

Projektet indeholder omfattende naturregistreringer, idet Kolding ådalen med tilstødende ådale er hjemsted for flere rødlistede arter, herunder den sjældne birkemus.

 

Samtidig er der mange berørte lodsejere, hvilket gør det ekstra vigtigt at finde de mest optimale løsninger for både ”mænd og mus”, når vandet med sjældne frekvenser skal opmagasineres på de udpegede lokaliteter.

Opmagasinering af vand tæt på såvel veje, togbaner som andre tekniske anlæg kræver afværgeforanstaltninger, så sikkerhed og eksisterende aktiver ikke kompromitteres. EnviDan bidrager til den vigtige dialog med interessenterne f.eks.  Banedanmark og Vejdirektoratet, hvor geoteknisk indsigt er helt afgørende. I det hele taget spiller geoteknikken en stor rolle, fordi det i projektet kan blive nødvendigt at etablere sluser og dæmninger i ådalens bløde bund.

 

Fotos: VisitKolding

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Ole Munk Nielsen

+45 27 15 37 77