False

Skybrudssikring og kloakering af stationsområdet i Ringsted

Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og EnviDan er gået sammen om at klimatilpasse og separatkloakere et område omkring stationen i Ringsted midtby.

I det tværfaglige samarbejde mellem Ringsted Kommune, Ringsted Forsyning og EnviDan med landskabsarkitekterne fra Schønherr som underrådgiver var målet med projektet dels, at alt regnvand skal kunne håndteres inden for området uden at gøre skade på bygninger, og dels at afløbssystemet separeres og klimatilpasses til at kunne håndtere mere nedbør i fremtiden. Udover at være et belastet område under skybrud, er området ligeledes et trafikalt knudepunkt. Fremtidssikring mod massiv nedbør, forbedring af kloaknettet og realiseringen af et nyt park- og vandløbsprojekt blev resultatet.

En løsning der binder by og å sammen

EnviDan har gennem hele processen tilstræbt at søge samlede integrerede løsninger. Dette gælder i bl.a. planlægningen af de tidlige faser og tilrettelæggelsen af samarbejdet, i inddragelsen af interessenter, i valget af løsninger, samt i planlægningen af anlægsarbejdet. EnviDan har desuden tilstræbt at planlægge og projektere omkostningseffektive løsninger, der i praksis illustrerer, hvordan de respektive indsatser kan understøtte hinanden.

Løsningsforslaget er dermed blevet en kombination af grønne terrænløsninger i gaderne og en realisering af et nyt park- og vandløbsprojekt, genanvendelse af eksisterende kloakledninger samt nye supplerende kloakledninger. De grønne løsninger skal forsinke overfladevandet og forbedre byrummene med et robust hydraulisk design, der minimerer skader i stationsområdet ved større mængder nedbør.

Med klimatilpasningen af gadeoplandet og realisering af Park- og vandløbsprojektet er det muligt at forbinde bymidten, stationsområdet og Ringsted Å og skabe et naturligt helhedsbillede fra gadeopland til ådal.

Moderne naturpark og ådalsprojekt

Udover gadeprojektet rummer projektet også etablering af regnvandsbassiner i Parken, mellem Ringsted Å og Stationsområdet. Bassinerne bliver forsøgt integreret i den eksisterende park, som samtidig reorganiseres og fornyes.

Regnvandet tilfører parken nogle nye oplevelser, og giver samtidig grobund for en mere varieret og fritvoksende natur. Den cirkulære adgangssti restrukturerer parkens rum, og iscenesætter det nye naturlige vandlandskab. 

Der arbejdes med etablering og drift af beplantninger med en høj artsvariation og et ekstensivt driftstryk, som stadig rummer plads til mere styrede, funktionsspecifikke arealer, hvor f.eks. boldspil og ophold er muligt.

Anlæggets tørre bassiner vil fungere som en moderne naturpark, der i perioder oversvømmes og forsinker regnvandet inden udledning til åen. Parken bliver en bynær og ny oplevelsesstation på å-stien, og et nyt rekreativt stoppested mellem Ringsted by og Ringsted ådal.

Reduktion i spildevand og øget biodiversitet

For at kunne rekonstruere parken til en ny moderne ”vand- og naturpark” strækker projektet sig også ud i ådalen. Med et ønske om en forholdsvis stor regnvandsudledning fra bassinerne i parken til Ringsted Å, har EnviDan i tæt samarbejde med Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning opstartet et vandløbs- og ådalsprojekt, der skal indeholde diverse afværgeforanstaltninger i åen og sikre en forbedring af de fysiske og biologiske forhold.

Der vil ved realisering af separereringsprojektet og vandløbsprojektet ske en reduktion af udledning af spildevand til Ringsted Å, foretages fysiske forbedringer i vandløbet og iværksættes naturpleje på de omkringliggende arealer. Dette vurderes samlet set at kunne øge områdets biodiversitet. Vandløbets sandsynlighed for målopfyldelse efter statens vandområdeplaner vil øges, og naturindholdet på de omkringliggende arealer forbedres.

EnviDan varetager alle projektets faser

Som totalrådgiver varetager EnviDan alle projektets faser fra idé til anlægsfasen. Landskabsarkitekterne fra Schønherr har fungeret som underrådgiver. Projektet omfatter alle faser fra ideoplæg, dispositionsforslag og projektforslag til projektering, myndighedsbehandling, udbud og anlæg. Herunder er udført bl.a. modelopsætning, oversvømmelsesberegninger, naturvurderinger, dimensionering og projektering af regn og spildevandssystem, grønne løsninger i gaderne, bassiner, renseløsninger og vandløbstiltag.

Christian  Bjoljahn

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Christian Bjoljahn

+45 29 91 29 25