False

Prioritering af indsatser minimerer skader og skaber værdi for kommunen

Projektet

Som rådgiver for Tårnby Kommune har EnviDan udarbejdet en skybrudsplan for Tårnby. Formålet med skybrudsplanen, som er en udløber af Tårnbys klimatilpasningsplan, er at sikre det tekniske grundlag for at prioritere indsatser, som kan minimere skader i forbindelse med skybrud og samtidig skabe mest mulig værdi i kommunen. 

Gennem kortlægning og analyse af de eksisterende forhold er de overordnede løsningsforslag identificeret. Arbejdet med de skitserede løsninger i planen er foreløbigt foretaget på screenings-niveau og har haft fokus på at give et overordnet overblik til at planlægge kommende projekter.


Resultatet

Tårnby Kommune har nu en politisk godkendt skybrudsplan, som er et nødvendigt grundlag for at kunne planlægge og prioritere løsningstiltag. 

Skybrudsplanen skal fremover indtænkes ved al planlægning og løbende fornyelse af byen, således at der opnås den optimale synergi med andre projekter. Skybrudsplanen lægges derfor til grund for fremtidige bygge- og anlægsprojekter og klimatilpasning i forhold til skybrud.

Kommunen har herunder besluttet fremover at arbejde med differentierede servicemål for vand på terræn i overensstemmelse med Spildevandskomitéens Skrift 31, for at sikre at alle investeringer i klimatilpasning planlægges med et omkostningseffektivt niveau. 

Proces

1. Forudsætninger
De overordnede planer og rammer for Tårnby Kommune, der er gældende i forbindelse med håndtering af regnvand er blevet opsummeret. Dernæst blev de overordnede fysiske forudsætninger for skybrudsplanen såsom topografi, strømningsveje og oversvømmelseskort analyseret og fremhævet. 

2. Planen
De generelle løsningsprincipper til håndtering af skybrudsregn er beskrevet, hvorefter et overblik over de overordnede løsningsforslag blev udarbejdet. Skybrudsplanen er samlet i en politisk rapport med kort og GIS-log.

3. Prioritering
For det videre arbejde med implementering af skybrudshåndteringer i Tårnby Kommune er en prioritering af indsatserne essentiel. Skybrudsplanen indeholder en metode til at prioritere løsningerne i forhold til kommunens overordnede prioriteringer i Klimatilpasningsplanen, samt i forhold til de relative bindinger og afhængigheder mellem løsningerne. 

Nu er Tårnby klædt godt på til at føre skybrudssikringen ud i livet og bedre forberedt på fremtidens vejrluner.

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG 
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00