Implementering af rehab-IT ved Vestforsyning


Hos Vestforsyning er der et ønske at få ét asset management værktøj, som kan håndtere flere forsyningsarter, og som kan fungere som planlægningsværktøj til sanerings- og budgetplanlægning. Derfor har Vestforsyning valgt at implementere portalværktøjet Rehab-IT, som forventes implementeret den 1. november 2019.

Rehab-IT er et planlægnings- og asset management system, der giver forsyningerne mulighed for at udnytte al tilgængelig viden om deres ledningers tilstand og driftsforhold. På en generisk måde udtrykker systemet fornyelsesbehov på den enkelte ledning i såvel vand- som spildevandssystemet. Rehab-IT er udviklet igennem et partnerskab mellem 3Vand, NIRAS og EnviDan.

Planlægningen af fornyelse er ikke kun teknisk baseret, men også økonomisk, da værktøjet gennemfører analyser af ledningernes nuværende og fremtidige tilstand samt cost benefit beregninger baseret på totex-principper. Resultaterne er målrettet både planlæggere og ledelse og bygger på den måde bro mellem det strategiske og operationelle niveau for at sikre en optimal drift af forsyningen.

Gennem digitalisering og automatisering kan forsyningen udnytte det fulde potentiale af ledningsnettet. Det taler ind i verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion, fordi værktøjet hjælper til at udnytte ressourcerne optimalt.


Faseopdelt implementeringsforløb på Vestforsyning

Fase 1 sikrer, at Vestforsyning får Rehab-IT implementeret baseret på egne foreliggende data. EnviDan er faglig garant for at sikre, at det aktuelle datagrundlag anvendes optimalt og datakvaliteter beskrives. Derudover sikres det, at vægtninger og pointtildelinger af de enkelte parametre er fagligt valide og bygger på erfaringer fra sammenlignelige forsyninger.

Fase 2 inkluderer en individualisering af opsætningen af Rehab-IT, samt dataforædling, tilpasning af prioriteringer/vægtninger. Setuppet afspejler de aktuelle forhold og ønsker fra Vestforsyning, og planlægges med udgangspunkt i erfaringerne fra fase 1. Setuppet skal blandt andet sikre, at ambitionsniveauet for fornyelsesplanlægning opnås igennem en stadig forbedring af data og viden, samtidig med at vægtningen af de enkelte parametre og prioriteringerne optimeres i forhold til de lokale forhold og den aktuelle dagsorden. Derudover er det afgørende, at det manuelle arbejde med at vedligeholde Rehab-IT minimeres ved at datagrundlaget og -flowet opdateres automatisk.

EnviDan afholder hands-on workshops for Vestforsynings to kommende superbrugere, hvor de bliver sat ind i Rehab-IT sammen med eksperter fra EnviDans afløbs- og rent vands-afdeling. Formålet er at gøre overgangen til fuld implementering så glidende som muligt.

Jan Dalkjær  Grønning

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jan Dalkjær Grønning

+45 27 15 37 30