False

Datadrevet asset managenemt med Rehab-IT for Novafos

EnviDan har siden 2019 arbejdet med implementering af Rehab-IT, så det kan bruges til at producere et informeret beslutningsgrundlag for investeringer på både vand og spildevand i Novafos. På spildevandsområdet har fokus primært været på at understøtte arbejdet med udpegning af risikoledninger til TV-inspektion og/eller sanering, så de kommuneansvarlige for de 9 ejerkommuner, har et oplæg til TV-og saneringsplan for de kommende 20-30 år, der baserer sig på en risikobaseret planlægning.

EnviDan har hjulpet med projektmodning af det informerede beslutningsgrundlag fra Rehab-IT om investering i TV-inspektioner og saneringer. På den baggrund er beslutningsgrundlaget evalueret og de kommuneansvarlige har opnået konkrete planer for TV-inspektion og sanering.

Sideløbende, og med særligt fokus i 2021, arbejdes der med implementering af datadrevet asset management. Målet er, at Novafos med udgangen af 2021 står med en AM-strategi, som er udmøntet i en langsigtet (+10 år) AM-plan(er) for investeringer i drift og vedligeholdelse af forsyningens afløbssystem. AM-plan(er) der kan udføres (Work Execution) og moniteres i det/de efterfølgende år.

Rehab-IT bruges til prioritering af aktiviteter i forhold til målene, samt til løbende at monitere den effekt tiltagene har på målene. Et eksempel på foreløbig beskrivelse af servicemål med tilhørende KPI og målemetode fra Novafos’ AM-arbejde på afløbsområdet er. Se på skemaet nederst på siden.

 

Der er bygget i alt 9 Rehab-IT-modeller, én for hver ejerkommune. Alle modeller er etableret med både hovedledninger og stikledninger. I modellerne er indbygget informationer om renseanlægs- og kloakoplande, kundehenvendelser fra EnviDrift (delt mellem henvendelser vedrørende fysisk tilstand, hydraulisk tilstand, akutte hændelser og planlagt drift), resultater fra Mike Urban, planlagte projekter, økonomiske nøgletal, data om ud- og overløb samt informationer om uvedkommende vand.

En væsentlig del af arbejdet har været at udvikle en automatisering af de hidtil manuelle arbejdsgange, der har været ved tolkning af TV-inspektioner og beslutning af saneringsprojekter. Således er der udviklet en automatisk tolkning af TV-inspektioner til et Novafos-indeks, som repræsenterer sandsynligheden for dysfunktion af en ledning af fysiske årsager. Ved hjælp af machine learning og avanceret statistik på historiske TV-inspektioner er der udviklet en metodik til udarbejdelse af individuelle ældningskurver. Dét giver det bedst mulige bud på sandsynligheden for dysfunktion af den enkelte ledning – i dag og i årene der kommer. I kombination med en individuel bestemmelse af konsekvensen ved dysfunktion, opnås en risikobaseret prioritering på ledningsniveau med afsæt i situationen i dag - men også i hvordan risikobilledet vil være om 5, 10 og 30 år osv.

Ved hjælp af Rehab-IT inddrages konsekvenserne for servicemål, driftsøkonomi osv. i planlægning af investeringerne i fornyelse, sanering og drift i en langsigtet plan (+10 år). På den måde opnås den datadrevne asset management i Novafos.

Se en video om EnviDans arbejde med Rehab-IT

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72