False

Optimering af efterklaringstanke

Nye centerbygværk er implementeret på 23 danske renseanlæg fordelt på 42 efterklaringstanke

 

Mange danske forsyningsselskaber har ved hjælp af et nyt koncept fra EnviDan optimeret en eller flere efterklaringstanke. Deriblandt kan nævnes: Skanderborg Forsyning, Billund Vand, Middelfart Spildevand, Skive Vand, Fredericia Spildevand og Energi, Vandmiljø Randers og Provas.

Efterspørgslen på optimering af efterklaringstankene er stigende. Det skyldes blandt andet, at de tiltagende nedbørsmængder giver udfordringer, da efterklaringstankenes kapacitet er for små til at håndtere de store mængder vand. Det kan medføre utilsigtet overløb fra kloaksystemerne.

Succesfuld ombygning af efterklaringstankes centerbygværk

Renseanlæggene oplever, at de nyimplementerede centerbygværker giver særdeles positive resultater (se video af forskellen på før og efter optimeringen af en efterklaringstank nedenfor). Det forbedrede centerbygværk har EnviDan udviklet gennem modelleringsanalyser af hydrauliske strømninger og strømningernes energiforplantninger. 

En enkel og ligetil løsning

Ved de fleste af de eksisterende efterklaringstanke kræver det ret simple fysiske ændringer for at opnå det optimale design. Det betyder også, at denne løsning er et meget billigt alternativ til udvidelse af renseanlæggets klaringsfunktion. 

 

For langt størstedelen af de 23 forsyninger har EnviDan "blot" ombygget efterklaringstankenes indløbspartier, mens nogle få har fået bygget helt nye efterklaringstanke med det nye koncept. 

Økonomiske og miljømæssige fordele

Den opnåede forbedrede afløbskvalitet reducerer spildevandsafgiften, da organisk bundet kvælstof og fosfor reduceres i takt med SS. Ligeledes kan den opnåede forhøjede hydrauliske kapacitet medføre miljømæssige forbedringer ved reduceret slamflugt og reducerede aflastninger af urenset spildevand fra overløbsbygværker opstrøms renseanlæggene. Effekten af optimeringen af centerbygværket er i nogle tilfælde så stor, at en fysisk udvidelse af efterklaringskapaciteten, der både er dyr og pladskrævende, kan undgås.

Separering af slam og renset spildevand

Designet af efterklaringstankens indløbsbygværk har stor betydning for tankens effektivitet i forbindelse med separering af slam og renset spildevand.

Gennem det nye centerbygværk opnås optimale flokkuleringsforhold inde i indløbsbygværket samtidigt med, at energiniveauet i det udstrømmende slam ikke giver forstyrrelser af det eksisterende slamtæppe, så dette ophvirvles og deflokkulering af slamflokke undgås. 

Slammet ledes derudover ud af indløbsbygværket, så der opnås en tæppefiltrering og tilbageholdelse af specielt mikroflokke, der giver et for de flestes vedkommende karakteristisk svæv i den øverste klaringszone. Med det nye design opnås en skarp adskillelse af slamtæppet og vandfasen, hvilket øger den hydrauliske kapacitet og SS-tilbageholdelsen. 

VIDEO: Renseanlæg FØR optimering af efterklaringstank

VIDEO: Renseanlæg EFTER optimering af efterklaringstank

Rasmus  Johansen

KONTAKT MIG

FOR MERE INFO

Rasmus Johansen

+45 27 15 37 96