False

Afvanding af slam og sediment fra Sortesø i Skanderborg

Fra Sort til Ren sø uden slam og sediment i Skanderborg Kommune

Før i tiden var det en dyr affære at oprense søer og bassiner for slam. I dag gør TenCate Geotube® teknologien det muligt at oprense forurenet slam, pumpe det ind i store sække og afvande slammet med op til 97 %. Dette betyder, at når man herefter kører sit tørre, afvandede slam på deponi, skal man nu kun betale en brøkdel af den pris, det ellers ville have kostet.

TenCate Geotube® teknologien kan også med fordel anvendes til at oprense regnvandsbassiner eller lign., som ligger i tæt bebyggede områder, idet sækkene kan placeres uden for området og ved hjælp af en lang ledning pumpe slammet væk.

Projektforløb ved oprensning af Sorte Sø
I Skanderborg Kommune indledte man projektet med oprensning af fosfor fra bunden af Sorte Sø for at genetablere naturen. Søen var i mange år blevet brugt til udledning af urenset spildevand, som gennem årene havde medført, at der lå 70 tons fosfor på søbunden, som årligt frigav mindst 500 kilo forurening til vandet. 

 

Første step i Skanderborg var at anvende en flydende gravko med gps-styret cutterhoved, som fjernede de øverste 40 cm forurenet slam fra søbunden. Dette slam blev til 20.000 kubikmeter slam, der blev pumpet ud i 20 store TenCate Geotube® sække, som lå på plænen bag Skanderborg Centralrenseanlæg. Sækkene lå i ca. 6 mdr., mens vandet løb ud og ned i renseanlægget. Slutresultatet var en fast masse, som var skrumpet ned til 3,5 % af den oprindelige vægt af slammet fra projektets start. Det tørre materiale kunne nu køres væk med store besparelser for Skanderborg Kommune til følge.

EnviDan er eneleverandør af TenCate Geotube® i Danmark og har mange års erfaring med oprensning og afvanding af bl.a. slam fra renseanlæg, industriel produktion og dambrug samt sediment fra søer, havnebassiner, regnvandsbassiner, kanaler og render.

Jan K. Pedersen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jan K. Pedersen

40316988


Projekter