False

Ny klimapark i Vejles østbykvarter

EnviDan varetager, i tæt samarbejde med Labland architects Aps og Geo, totalrådgivningen i forbindelse med klimatilpasningen af en del af Vejles østby. Opgaven består af en række delopgaver inkl. udbud og fagtilsyn med udførelsen.

Projektet er et medfinansieringsprojekt, hvor Vejle Kommune og Vejle Spildevand samarbejder om at løse klimaudfordringerne i Vejles østlige bydel. Klimaudfordringerne løses med robuste løsninger, der, udover at sikre ejendomme mod oversvømmelser, skaber rekreativ merværdi for beboerne i områdets by- og landskabsrum. Projektet løses i tæt samarbejde med de mange interessenter i området.

Projektet blev indledt med et skitseprojekt, hvor EnviDan, i samarbejde med bygherren, har etableret en grundig risikoanalyse og herunder identificeret og skabt overblik over samtlige væsentlige risici i forbindelse med gennemførelse af projektet. Risikoanalysen bliver løbende ajourført og anvendes ved fastlæggelse af det styrende budge.  Som et led i analyseprocessen opstilles en række hydrauliske modelkomplekser, ligesom bindinger, grænseflader og problemstillinger identificeres. Alt dette danner basis for planlægningen af den endelige løsning.

 

Efter godkendelse af skitseprojektet blev forprojektet udarbejdet, med særlig vægt på at inddrage relevante myndigheder og lokale interessenter samt de identificerede grænsefladeprojekter, herunder landskab, vandløb, klima, infrastruktur mv. I tæt samarbejde med entreprenøren, der er tilknyttet i tidligt udbud, blev der arbejdet videre med projektgrundlaget frem mod det endelige projekt, således et teknisk grundlag for hhv. bygherrens godkendelse ved faseskift, den nødvendige myndighedsbehandling og endelig detailprojektering var tilstede.

Igennem forløbet har vi taget højde for gældende normer og bekendtgørelser, arbejdsmiljøkoordinering samt bygherrens eget designgrundlag og kravspecifikationer, for at sikre et robust og stabilt anlæg, som overholder servicekriteriet.

Centrale elementer i projektet er etablering af kanallignende forløb for afledning af tag- og overfladevand gennem områdets centrale byrum og grønne strøg. Det har været nødvendigt at etablere en større afvandingspumpestation, der løfter vandet fra oplandet ud i havnebassinet.

 


Se et lille klip fra en regnfyldt indvielse af klimaparken

 


Camilla Rosenkrantz  Schrold

KONTAKT MIG
FOR MERE
INFORMATION

Camilla Rosenkrantz Schrold

+45 27 15 37 24