False

Mariagerfjord - Nyt renseanlæg

EnviDan bygger i samarbejde med Jakobsen og Blindkilde og Strøm Hansen et nyt moderne centralrenseanlæg for Mariagerfjord Vand. De nuværende 10 renseanlæg nedlægges, og det nye centralrenseanlæg skal således fremover rense alt spildevandet i Mariagerfjord Kommune. Nedlægningen af de 10 eksisterende anlæg er planlagt til at ske inden for kun 5 år, hvilket sikrer størst mulig udnyttelse af investeringen i det nye renseanlæg.

Forud for den igangværende udførelse af renseanlægget er gået 6 års planlægning, oprindeligt iværksat af Mariagerfjord Kommune. Flere lokaliteter blev grundigt undersøgt inden den nuværende lokalitet nord for Hadsund blev valgt. Anlægget er flot beliggende i læ for vestenvinden af løv- og nåletræsskov og mod syd, øst og nord med udsigt over det omgivende landskab. På samme lokalitet etablerer Mariagerfjord Vand a/s desuden en service- og administrationsbygning.

Da renseanlægget er et såkaldt ”barmarksanlæg” har vi i designet haft frie hænder uden bindinger til eksisterende anlægsdele. Anlægget er derfor designet med et miks af innovative og kendte løsninger, der sammen sikrer optimal funktionalitet og renseresultater med mindst mulig forbrug af energi og forbrugsstoffer.

Spildevandet føres til renseanlægget gennem ikke mindre end 9 trykledninger. Efter ristning bundfældes sandet i et rundsandfang, der ved tyngde- og centrifugalkraft fraseparerer sandet, vel at mærke uden brug af luftindblæsning. Hermed sikres, at den letomsættelige kulstoffraktion er til rådighed i procestanken, hvor den gavner renseprocessen i stedet for at blive ”brændt af” i et beluftet sandfang.

Procestankene er opbygget efter "EnviFlex-princippet", hvilket vil sige en 3-deling af procestanken med både anaerobe, anoxiske og aeorobe tankafsnit. Beluftning sker med pladebeluftere monteret på ophejselige batterier, og omrøring sikres med frekvensregulerede omrører. Luftindblæsning sker via Turbo-blæsere. Sammen med avanceret on-linestyring, sikres den bedst 

mulige rensning med det mindst mulige forbrug af energi og forbrugsstoffer. For eksempel er kemikalieforbruget til fosforfjernelse særdeles lavt ved denne type anlæg. Procestankene har i øvrigt hver en diamter på 45,7 m og er dermed blandt de allerstørste cirkulære tanke i Danmark.

Efter klaring ledes det rensede spildevand til den afskærende Kattegatledning. Normalt graviterer det rensede spildevand helt til udløb knap 4 km ude i Kattegat – en tur på ca. 16 km, men i tilfælde af absolut maksimal hydraulisk belastning af anlægget startes en udløbspumpe, der sikrer at spildevandet også kan afledes i denne situation.

Med henblik på at minimere slammængden til bortskaffelse, omfatter det nye renseanlæg også en rådnetank på 2.000 m³. Det udrådnede slam afvandes på decantere og opbevares i lukkede sættevogne, der er en billig og ”lugtsikker” metode til opbevaring af slam.

Biogassen fra rådnetanken afbrændes i en gasmotor, der producerer varme til bygninger samt strøm til el-nettet.

Anlæggets 3 maskinbygninger er forbundet via en ingeniørgang, hvilket medfører nem daglig adgang mellem anlægsdele samt et minimum af installationer i jord, da hovedparten af mediebærende rør mellem bygninger udføres i ingeniørgangen. Kun hvor funktions- og energihensyn taler for det, etableres dykkede installationer – ellers er maskininstallationer generelt udført som tørtopstillede installationer.

Motorer etableres med lavenergimotorer og med frekvensreguleringer med henblik på at minimere energiforbruget.

Det færdige anlæg tages i brug oktober 2013. Har I lyst til at få en fremvisning eller påtænker I etablering af nyt centralrenseanlæg, er I velkomne til at kontakte Jens Albrechtsen.

 

Jens  Albrechtsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jens Albrechtsen

+45 40 53 28 06


Referenceblade

Projekter