False

Lavbundsprojekt langs Nørreå

Naturstyrelsen Himmerland er i fuld gang med at realisere et ca. 430 ha stort projekt i Nørreådalen ved landsbyen Kvorning mellem Randers og Viborg. Projektet hører under lavbundsordningen, hvilket vil sige at formålet er at hæve vandstanden for derved at reducere udledningen af klimagasser. Udledningen af CO2 og andre klimagasser fra lavbundsjorde forekommer, når tørvejorden iltes og derved ”brænder af”. Jordens kontakt med ilt øges markant, når lavbundsarealerne drænes. Denne afbrænding komme bl.a. til udtryk ved at jorden i de humusholdige områder sætter sig markant.

Projektet ved Kvorning går således ud på at afbryde alle dræn, og hæve vandspejlet i vandløb og grøfter. Samtidig med at vandspejlet hæves i vandløbene så genslynges flere af disse, og der etableres en række stryg, der vil danne habitat for fisk og smådyr.

EnviDan har gennemført forundersøgelsen på det store projekt – både den tekniske og ejendomsmæssige del. Forundersøgelsen viste, at projektet vil bidrage til en samlet reduktion på 5.676 tons CO2-ækvivalenter/år.

Derudover vil projektet bidrage med en samlet kvælstofreduktion til Randers Fjord på 13 tons/år samt forbedre vandløbskvaliteten i flere af de mindre vandløb. Det forventes desuden, at jordfordelingen i området vil resultere i en mere hensigtsmæssig anvendelse fx således at større arealer slås sammen, så de bliver mere egnede til fx afgræsning. Slutteligt så er ådalen omkring Kvorning rig på værdifulde naturtyper. Disse er der taget hensyn til ved forundersøgelsen således at man understøtter deres tilstedeværelse samt muliggør, at områder med fx kildevæld og rigkær kan sprede sig.

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75