False

Låsby Søpark

Kombineret klimatilpasning og byudvikling

I Låsby har behovet for renovering og klimatilpasning af afløbssystemet afstedkommet et ambitiøst og helheds-orienteret vandprojekt, der både omfatter regnvandshåndtering og udvikling af en attraktiv søpark. Formålet med projektet var i høj grad at synliggøre og udnytte regnvandshåndteringen til at gøre Låsby til en mere attraktiv by at være og bosætte sig i med flere rekreative og aktivitetsfremmende tiltag.

Projektet, som bl.a. hviler på solid borger- og interessentinddragelse, er bygget op omkring et sammenhængende system af LAR- og skybrudsløsninger, bl.a. en stor regnvandssø på ca. 25.000 m3 (Blochs Grund), der kan håndtere skybrud fra oplandet og samtidig skaber et naturligt anlæg med rekreative tilbud til byens borgere.

EnviDan har udført omfattende hydrauliske modelberegninger. Der er udført analyse af afløbssystemet i Låsby med Mike Urban, men terrænoversvømmelser under skybrud er modelleret med Mike Flood. Påvirkning af vandløb med vand fra motorvejen er udført med Mike Urban efter forudgående 6 måneders måleprogram med flowmåler og regnmåler samt kalibrering af model.

 

Endelig omfattede projektet også naturgenopretning, bl.a. ved åbning og tilpasning af et vandløb, så det i dag fungerer som afvandingsmulighed for landbrug og infrastruktur, men samtidig muliggør nye levesteder for dyr og planter.

EnviDans opgaver som totalrådgiver omfattede bl.a. planlægning og analyse, udvikling af vandløsninger, projektering, myndighedsbehandling, udbud af samtlige anlægsopgaver samt byggeledelse og fagtilsyn. Projektet udførtes i tæt samarbejde med Forsyningsselskabet, Kommunen og landskabsarkitektfirmaet Labland, mens der ydes støtte fra både Realdania og Lokale- og Anlægsfonden.

Camilla Rosenkrantz  Schrold

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Camilla Rosenkrantz Schrold

+45 27 15 37 24

Referenceblade


Projekter