False

Risvangen

Stort planlægningsprojekt med fokus på klima og innovation

Som en del af EnviDans partneringaftale med Aarhus Vand udføres en kloaksaneringsplan for Risvangen i Aarhus, et område på ca. 50 ha. Målet med projektet er dels at alt regnvand svarende til en 100-årshændelse skal kunne håndteres inden for området, og dels at afløbssystemet klimatilpasses ved at håndtere så meget regnvand som muligt ved hjælp af LAR-løsninger. Samspillet mellem LAR og skybrudsanlæg er således essentielt i projektet. Rammerne for løsningsrummet snævres desuden ind af dårlige nedsivningsforhold i området, hvorfor løsninger der forsinker og fordamper vandet er i fokus. Skybrudsinfrastrukturen i masterplanen udgøres overvejende af parker, grønne arealer og –korridorer, og det har været et centralt omdrejningspunkt, at den terrænbaserede klimatilpasning skal bidrage til rekreative og aktivitetsfremmende kvaliteter i området. Borger- og interessentinddragelse har således også været i højsædet gennem hele projektforløbet.

EnviDan er hovedrådgiver på projektet, og har stået for udarbejdelse af masterplanen for området. Projektet gennemføres i samarbejde med landskabsarkitektfirmaerne Arkitema Architects og Gruppe F.

Særligt vedr. hydraulisk modellering
Der er blevet anvendt avancerede afløbs- og terrænmodeller, til beregning af strømninger og oversvømmelser ved ekstremregn, som samtidig anvendes til at analysere effekterne og justere på designet af de klimatilpasningstiltag, som er i spil. EnviDan har desuden forestået komplekse beregninger af grundvandspåvirkningerne i området ved forskellige scenarier, herunder betydningen af den underjordiske urbane infrastruktur som ledningsgrave mv.

Innovation for løsningernes skyld
Forud for udarbejdelsen af den overordnede masterplan for området, er flere innovationsworkshops blevet afholdt, hvor formålet har været at få så mange gode idéer i spil som muligt. Det er i det tværfaglige miljø at de bedste løsninger skabes, og i processen har både Aarhus Kommune, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut samt Orbicon bidraget aktivt,ved på tværfaglige workshops at komme med relevante indspark til den samlede løsning.

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Referenceblade


Projekter