False

Kalkstabilisering

Kalkstabilisering er allerede en almen kendt metode blandt andet i forbindelse med vejanlæg. Her anvendes kalk til at øge jordens bæreevne. Dette er særligt relevant for bløde og vandholdige ler- og siltholdige jorde, som har en dårlig bæreevne. 

I en leret, vandholdig jord reagerer kalken med jordvandet samtidig med, at der udvikles varme. Varmen medfører, at jordens vandindhold sænkes yderligere. Desuden binder kalken sig til overfladen af lerpartiklerne og forårsager dermed en ændret struktur. I stedet for den ustabile pladestruktur, danner leret aggregater, som giver en mere løs og porøs struktur. Dermed bliver jorden nemmere at bearbejde og komprimere og bæreevnen forbedres betydeligt.

Kalkstabilisering anvendes i Kjellerup Partnering i forbindelse med ledningsgrave med stor succes. Når der graves ud til ledninger, kan en del af jorden normalvis genanvendes som tilfyldning, mens overskudsjord køres bort til deponi. Er der derimod tale om lerholdigt jord, kan det være vanskeligt at komprimere jorden ved tilbagefyldningen. Dette er særligt i våde perioder, hvor lerets vandindhold forhindrer komprimering. I stedet er det nødvendigt at deponere jorden og anvende sand i tilfyldningszonen. 

Kalkstabiliseringen gør det muligt, også at genanvende det lerholdige jord. I tilfyldningszonen udlægges råjorden i lag af op til 30 cm tykkelse. Efterfølgende tilsættes 1,5 % kalk svarende til ca. 9 kg kalk pr. m2. Jorden og kalken homoge-niseres, og komprimeringen kan udføres som vanligt. Dette gentages indtil den ønskede indbygningshøjde er nået.

Der er flere fordele ved at benytte kalkstabilisering i ledningsgrave. Først og fremmest muliggør det genanvendelsen af råjord uafhængigt af vejrlig. Dette betyder samtidig, at mindre jord skal deponeres og erstattes af sand. Dermed undgås transporten til og fra udgravningsstedet, hvorved der er en miljømæssig gevinst ved metoden, idet der kan opnås en stor CO2-besparelse. 

Metoden er udviklet i og af Kjellerup Partnering og har derfor ikke været anvendt før i Danmark. Løsningen er nem at implementere og har ingen umiddelbare uhensigtsmæssigheder.

Kontakt Finn Hjerrild Johansen hvis du vil vide mere om projektet.

Anders Munk  Rediin

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Anders Munk Rediin

+45 27 15 37 25


Projekter