False

Projektet

BIOFOS har haft behov for at få belyst sandsynlighed, konsekvens og risiko af potentielle stormflodshændelser for de 3 renseanlæg i hovedstaden, et åbent bassin samt Vallensbæk pumpestation.

De konkrete formål og ønsker der skulle belyses:

  • Aktuelt beskyttelsesniveau (ift. en 1000-års stormflodshændelse).
  • Forslag til fremtidig sikring af anlæg og udløbsarrangement.
  • Risiko for tilløb af indtrængende havvand via afløbssystemet.
  • Væsentlige funktioners risikoniveau (placering/sandsynlighed/konsekvens).


Resultat

BIOFOS har med et kort over mulige oversvømmelser på anlæg-gene en oversigt over de overordnede tekniske og driftsmæssige sandsynligheder, konsekvenser og den samlede risiko ved skadevoldende oversvømmelser.

Alle resultater er gennemgået og verificeret via workshops sammen med relevante personer fra BIOFOS’ organisation. Alle data i forbindelse med opgaven er registreret i en acces-database, som kan detaljeres i fremtiden
og anvendes til forskellige formål.

Risikovurderingerne er genereret ud fra acces-databasen med relationer, som kan udvides og kobles til andre af BIOFOS’ databaser og komponentlister. Informationerne kan anvendes i mange dele af organisationen med forskellige formål. Resultaterne kan anvendes til at vurdere risiko og fremtidssikre foreslåede tiltag i udbygningsplanen for Biofos 2025.

 

Databasens anvendelse og muligheder:

Beslutte sikringsniveau 
Skal besluttes for det enkelte anlæg ud fra en samlet vurdering af nuværende

 

sikringsniveau og økonomien til reetablering ved de enkelte sikringsniveauer og hyppigheder – nu og i fremtiden. 

Budget til investering i stormflodssikring 
Kan findes ved at se på bygværkernes reetableringsomkostninger (for bygværker som oversvømmes hyppigere end et givet sikringsniveau), for et bygværk, for en gruppe bygværker, for et helt anlæg eller for alle bygværker ejet af BIOFOS.

Handleplan for indsatser mod stormflod 
Kan findes ved at sortere bygværkerne efter højeste risiko. Det kan efterfølgende vurderes, om der skal iværksættes en lokal afværgeindsats, om man vil satse på beredskab ved stormflods hændelser eller sikre hele anlægget.

Gentagelsesperioderne ved fremtidsscenarierne bør også tages i betragtning. 

Beredskab ved stormflod 
Ved et givet stormflodsvarsel fra DMI kan der genereres et udtræk med alle bygværker og indgange (døre/porte), som er truet, fordi de har en lavere kote, og derfor er i risiko – særligt ved dige gennembrud eller tilbagestuvning fra overløb.

Krav til nyanlæg og renovering
Ny anlæg bør sikres til det besluttede sikringsniveau for det enkelte anlæg.

Ved renoveringsprojekter kan der genereres et udtræk af alle ”hullerne” i bygningen/bygværket, som derefter kan sikres iht. det ønskede niveau.

Reetablering efter en skadevoldende stormflod
Da alle bygværker er registreret med det officielle bygningsnummer kan databasen parres med en liste over anlæggenes komponenter. Efter en oversvømmelse vil der derefter kunne genereres en komponentliste for bygværket til indkøb.


Eksempel fra Lynetten med og uden foranstaltninger:

 

Uden foranstaltning   

Med foranstaltning

Simon Toft  Ingvertsen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Simon Toft Ingvertsen

+45 40 63 03 00