False

Vejlby-Risskov

Koordineret og helhedsorientereret klimatilpasning skaber muligheder

EnviDan A/S undersøger pt. mulighederne for at klimatilpasse området omkring Egåen ved Vejlby/Risskov nord for Aarhus. Området er i dag truet af stigende grundvandstand samt oversvømmelser fra hav, å, søer samt
skybrudshændelser, og der er derfor behov for en koordineret og helhedsorienteret klimatilpasning.

Projektområdet strækker sig fra Engsøen i vest til Egåens udløb i Aarhus Bugt mod øst. EnviDans rolle har i første omgang bl.a. været at indsamle al tilgængelig viden om det urbane afløbssystem, slusedriften ved Egåens udløb i Aarhus Bugt samt vandføringshistorik for Egå-systemet. Der er udført en statistisk analyse af afstrømningen i Egåen, herunder en analyse af sandsynligheden for samtidige hændelser for oversvømmelse fra kloakker, vandløb og hav, som input til modellering og dimensionering af klimatilpasningsløsninger.

Efterfølgende er den indsamlede viden indarbejdet i hydrauliske modeller, som er anvendt til at kortlægge de områder, som senere skal klimatilpasses. Som en del af projektet har EnviDan opstillet en Mike Urban-model for afløbssystemet samt opdateret den eksisterende Mike 11 vandløbsmodel for Egåen. De to modeller er koblet til overflademodellen i Mike Flood, og hele projektområdet er modelleret samtidigt og dynamisk.

Der er endvidere udført modellering af skader (EAD – forventet årlig skade) som følge af oversvømmelse fra skybrud, vandløb og stormflod efterfulgt af cost-benefit analyser for klimatilpasningsløsninger.

Resultatet af undersøgelserne er en detaljeret kortlægning af problemerne samt et virkemiddelskatalog, hvor de forskellige indsatser prioriteres efter robusthed og omkostningseffektivitet. Senere skal de bedste løsninger realiseres.

Mads  Uggerby

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Mads Uggerby

+45 42 12 54 72

Referenceblade


Projekter