False

KLIMAPARK, SOFIENDAL ENGE HÅNDTERER VAN(D)VITTIGE MÆNGDER

Den nye klimapark i Sofiendal Enge, Aalborg SV håndterer regnvand fra et område svarende til 500 fodboldbaner og er tilmed et rekreativt område for områdets mange tilflyttere.

 

En klimapark i baghaven er noget af dét, der tiltrækker nye beboere til det populære område. Den 23 hektar store klimapark er en bæredygtig løsning, der øger biodiversiteten i området ved at bidrage til bedre vilkår for natur og vandløb.

Regnvandshåndtering forklædt som rekreativt område

Området har hidtil være plaget af oversvømmelser, men denne løsning gør, at regnvandet kan håndteres lokalt, så det renses og forsinkes i selve klimaparken. Klimaparken forener den tekniske vandhåndteringsopgave med et rekreativt område, der har biodiversitet i fokus.

EnviDan har for Aalborg Kloak A/S og Aalborg Kommune, By- & landskabsforvaltning A/S varetaget udarbejdelse af planlægning- og detailprojekt samt udbudsmateriale for etablering af otte koblede regnvandsbassiner og regulering af udløbsrecipient (Svanholmgrøften) i Sofiendal Enge, Aalborg.

Projektet blev indledt med et skitseprojekt, som belyste det nødvendige behov for magasignering og forsinkelse i bassinerne, ligesom de overordnede tilledningspunkter til bassinerne blev fastlagt. Desuden blev nødvendigheden af at regulere Svanholmgrøften på strækningen mellem bassinerne og Limfjorden behandlet.

Klimaparken modtager vand fra et opland på ca. 340 ha.

For etablering af bassinerne i klimaparken bliver der fortrængt ca. 100.000 m³ jord, hvoraf ca. 3/4 er genindbygget i landskabelige bakker eller som en del af den omkringliggende byggemodning.

Landskabsbearbejdningen er sammen med bl.a. såning af urter med til at sikre en diversitet i området, som skaber et forskelligt udtryk af fauna og flora afhængig af årstid og ændring af vandstand.

 

Klimaparken består af fire tørre kaskadebassiner i Mulighedernes Park med tilløb til fire våde bassiner. Der er et samlet forsinkelsesvolumen på over 60.000 m³. 

Anlægget er projekteret med særligt fokus på tilgængelighed for brugere såvel som driftspersonale. Der er sikret kørefast adgang til alle bassiner for driftspersonalet og samtidig fungerer det som stier for gæster af området. Der er installeret spang og broer, hvor stierne krydser wadi og grøfter.

Samarbejde med mange interessenter

Arbejdet udføres delvist i et byggemodningsområde og delvist i et eksisterende parkområde. Ligeledes berøres trafikerede arealer samt områder med sideløbende anlægsprojekter. En stor del af projektet består derfor i koordinering mellem interessenter, myndigheder og gæster i området.
Størstedelen af ledningsarbejderne udføres i dimensioner ø1200-ø1600 mm, hvilket kræver specialløsninger til bygværker og indpasninger i et rekreativt område.

Regulering af Svanholmgrøften omfatter foruden hydrauliske beregninger en tæt dialog til myndigheder og lodsejere.

Tilsyn samt arbejdsmiljøkoordinering

Opgaven omfatter ligeledes tilsyn med arbejdets udførelse og koordinering af arbejdets udførelse. Koordineringen af projektet udføres i tæt samarbejde med Aalborg Kommunes driftsorganisation, som skal overtage den daglige vedligehold af anlægget. Endeligt udføres der som en del af ydelsen løbende arbejdsmiljøkoordinering i såvel projekterings- og udførelsesfasen.