False

Byudvikling i Køge Nord skaber mere natur og øger biodiversiteten

I et tværfagligt samarbejde har EnviDan sammen med landskabsarkitektfirmaet Schønherr skabt grøn byggemodning, grobund for øget biodiversitet og innovative renseløsninger for KLAR Forsyning nord for Køge.

Køge Kommune har udlagt et område på ca. 130 hektar i den nordlige del af kommunen til nyt og bæredygtigt udviklingsområde til bolig og erhverv. Visionen er, at Køge Nord skal være hovedstadens nye bæredygtige bydel, hvor blå og grønne områder samt korridorer skal fungere som ”grøn byggemodning”, der foruden at skabe bynatur også giver de kommende byggefelter merværdi.

KLAR Forsyning arbejder således for at etablere multifunktionelle, rekreative regnvandsløsninger med høj rensegrad for at bidrage til opfyldelse af Køge Kommunes vision og for at overholde miljøkravene, hvor der især har været fokus på at begrænse fosforudledningen til de to vandløb, Skensved Å og Snogebækken pga. et nedstrøms Natura2000-område.

EnviDan har i den forbindelse fungeret som totalrådgiver sammen med Schønherr og designet samt projekteret og ført tilsyn med etablering af alle regns- og spildevandsanlæg i tæt samarbejde med KLAR Forsyning og entreprenøren Tscherning.

En byggeproces i flere etaper

Der er planlagt tre etaper med 6-8 delområder, hvoraf fire er anlagt, herunder bl.a. området nord for den nye station. Her opsamles regnvandet til rensning efter en ny renseløsning i Det Grønne Strøg, som på snæver plads blandt høje kvadratmeterpriser skaber et samlet volumen på ca. 3.000 m3. Anlægget består af fem på hinanden koblede bassiner, der gennem en kombination af Sedipipes og beplantede sandfiltre sikrer den nødvendige effektive forsinkelse og rensning, der især er rettet mod fosforfjernelse. Disse anlæg blev afleveret i september 2020.

I den anden ende af projektområdet (industriområdet) er planlagt og projekteret et tørt, grønt bassin, en transportkorridor samt to større konstruerede vådområder, der skal modtage vej- og pladsvand fra det kommende område med transport- og datacentre. Bassinerne har en samlet opstuvningsvolumen på 23.000 m3. Vådområder samt dige blev afleveret i henholdsvis sommer 2020 og sommer 2021. Regn- og spildevandsledningsarbejder er ligeledes projekteret og udført i hele projektområdet.

Endelig pågår i det centrale boligområde løbende planlægningsarbejde, hydrauliske analyser og projektering ift. at koordinere med øvrige anlægsarbejde bedst muligt. I boligområdet udføres i øjeblikket 2 rensebassiner efter samme løsning som Det Grønne Strøg samt 10 tørre, lokale forsinkelsesbassiner med rekreative elementer, som er projekteret sammen med Køge Kommunes nye vej gennem boligområdet. Alle nødvendige ledningsanlæg til regn- og spildevand forventes udført i løbet af 2021 og 2022.

Fleksibilitet og løbende dialog sikrer god proces

EnviDan har udført totalrådgivning i samarbejde med bygherre KLAR Forsyning, landskabsarkitektfirmaet Schønherr og entreprenør Tscherning. Undervejs i projektet er der blevet arbejdet på flere planlægnings- og udførelsesstadier i forskellige delområder i projektområdet på samme tid for at kunne holde tidsplanen og udnytte synergier. Projektet kræver en løbende dialog med udviklerne og Køge Kommune, så fleksibilitet og overblik er nøgleord for både planlægningen, projekteringen og udførelsen.

Billede: Schønherr

Christian  Bjoljahn

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Christian Bjoljahn

+45 29 91 29 25

Referenceblad

Download referencebald som pdf her...