False

FRI FAUNAPASSAGE FOR FISK OG SMÅDYR I KORREBORG BÆK

Sammen med Viborg Kommune har vi udført et naturgenopretningsprojekt i Korreborg Bæk.

 

Projektet er beliggende ved Bro Mølle syd for Vejrumbro. På lokaliteten har der før i tiden ligget en vandmølle, der har opstemmet vandet og dermed skabt en spærring for faunapassagen i området. Vandmøllen er for længst væk, men opstemningen har fået lov at bestå indtil foråret 2021.

Projektet har haft til formål at skabe fri faunapassage i Korreborg Bæk. Herved kan bl.a. ørreder, ål og lampretter fra Nørreå trække op i Korreborg Bæk for at gyde. Realiseringen af projektet var opdelt i to faser, og EnviDan har været bygherrerådgiver på begge dele.

Første fase omfattede nedrivning af bygninger og fjernelse af befæstede arealer, mens anden fase havde fokus på vandløbsrestaureringen. 

 

Nedrivningen startede i januar 2021 og strakte sig over 3 måneders tid. Herefter var der skabt plads til, at Korreborg Bæks nye forløb kunne etableres.

I løbet af maj blev der derfor etableret et 338 meter nyt, slynget vandløb. Det nye vandløb sikrer fri faunapassage samtidig med, at det skaber nye gyde- og opvækstmuligheder for bækkens dyreliv. Derudover har det givet området et stort landskabeligt løft, da gamle og delvist udtjente bygninger er erstattet af natur og grønne arealer.

Projektet har inkluderet en række tværfaglige kompetencer lige fra biologi og hydraulik til nedrivning, forurenet jord og geoteknik.

 

Kasper Abildtrup  Rasmussen

KONTAKT MIG FOR MERE INFORMATION

Kasper Abildtrup Rasmussen

+45 40 42 82 75