False

Bioenergi i Horsens

Horsens Bioenergi ApS blev idriftsat i september 2014 på en placering nord for Horsens tæt ved Danish Crowns slagteri. Horsens Bioenergi producerer biogas ved udrådning af husdyrgødning og forskellige restprodukter fra landbrug og fødevareindustrier. Den producerede biogas opgraderes og afsættes til naturgasnettet og erstatter dermed fossilt brændsel til gavn for klima og miljø.

I 2015 blev anlægget udvidet med yderligere en reaktor til supplering af de to oprindelige Den ene af de to haller blev ombygget og efterfølgende udlejet til Daka ReFood, som har etableret et anlæg til forbehandling og sortering af madaffald fra supermarkeder, storkøkkener m.v.

Horsens Bioenergi har i dag kapacitet til at behandle 240.000 ton biomasse pr. år, hvoraf en del består af den biopulp, der fremkommer fra Daka ReFoods behandlingsanlæg. Gennem samarbejdet med Daka ReFood er der opnået en unik synergieffekt, da man udover at kunne dele en række af de tekniske systemer også opnår en markant miljø- og energimæssig gevinst qua udnyttelsen af næringsstoffer og energiindhold i madaffaldet. Dertil kommer også en stor besparelse i behovet for landevejstransport, idet slutproduktet fra Daka ReFoods behandlingsanlæg anvendes på

biogasanlægget og dermed ikke skal transporteres på lastvogne til eksterne anlæg.

EnviDan har gennem hele forløbet været rådgiver på projektet og har med succes udarbejdet ansøgning om anlægsstøtte til den tilskudspulje for etablering af biogasanlæg, der var tilgængelig, da anlægget blev projekteret. EnviDan har desuden varetaget størstedelen af myndighedsbehandling, herunder lokalplan, miljøgodkendelse og VVM-redegørelse samt udarbejdet udbudsmaterialet, der blev anvendt i udbudsprocessen.

Affald bidrager til vedvarende og klimavenlige energikilder 
Horsens Bioenergi har været en ægte succeshistorie, og der planlægges nu endnu en udvidelse af anlægget, således det bliver muligt i endnu højere grad at bidrage til omstilling til vedvarende og klimavenlige energikilder samtidig med at det, der tidligere er betragtet som affaldsprodukter, kan nyttiggøres og værdsættes som ressourcer.

Da denne udvidelse ligger ud over de rammer, der er udstukket i de oprindelige myndighedsgodkendelser, er EnviDan p.t. i gang med at tilvejebringe det nødvendige nye godkendelsesgrundlag i form af lokalplan, VVM-tilladelse og miljøgodkendelse.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07