False

Banebrydende biogas i Solrød

Solrød Kommune etablerede i 2014-2015 det innovative biogasanlæg, Solrød Biogas A/S. EnviDan bidrog med rådgivning, så en lys projektidé kunne virkeliggøres. Anlægget producerer nemlig primært biogas på basis af et biprodukt fra pektinfremstilling samt fra tang fra Køge Bugt.
 
Det er ofte en god idé at anvende restprodukter fra industrivirksomheder på biogasanlæggene, og i Solrød er det pektin, som er i overskud. Pektin er et 100 % organisk stivelsesmiddel udvundet af citrusskaller på virksomheden CP Kelcos fabrik ved Køge. Ved behandling af restproduktet i biogasanlægget udnyttes både energien i form af den producerede gas, og den høje gødningsværdi gennem udbringningen af den afgassede biomasse som gødningsprodukt. Også her er Solrød Biogas fremme i skoene, idet gødningsværdien forbedres med eluat som er et restprodukt fra Chr. Hansens produktion af mælkesyrebakterie mv.
 
Tang fra strandene har flere fordele
Som et andet innovativt tiltag produceres biogas af tang fra strandene ved Køge Bugt, hvilket er med til at reducere lugtgener for de besøgende på strandene samt mængden af kvælstof og fosfor i bugten. Endeligt håndterer anlægget også pulp fra husholdningsaffald og gylle.

EnviDan har i projektet bidraget med ny viden og input i forhold til at identificere den teknologi, som det har været nødvendig at taget i brug for at kunne modtage og behandle de pågældende restprodukter.

Ca. tre fjerdedele af den producerede biogas anvendes til kraftvarmeproduktion på to fjernvarmecentraler ejet af Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS) og Solrød Fjernvarme, hvortil den leveres gennem nedgravede gasledninger. Den resterende del af biogassen opgraderes til naturgaskvalitet og injiceres på naturgasnettet, hvor den anvendes af de tilsluttede forbrugere på lige fod med naturgas.

EnviDan har projekteret, gennemført udbud og ført tilsyn på etablering af biogasanlægget og gasledningen på 4 km, hvorigennem der pumpes biogas til VEKS’ fjernvarmecentral. EnviDan har desuden gennemført udbud af driftsopgaven, udbud af transport af biomasse ind- og ud af anlægget, og senest koncessionsudbud for anlægget.

EnviDan har siden opstarten af anlægget løbende ydet rådgivning til Solrød Kommunes styringsgruppe omkring myndighedsgodkendelser, biomasseaftaler, transport af biomasser, energisalg m.m.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07