False

Kapacitetsplanlægning og samstyring (KASA)

I et fælles projekt mellem BIOFOS og HOFOR vedr. kapacitetsplanlægning og samstyring af BIOFOS 3 renseanlæg yder EnviDan omfattende hydraulisk bistand. Projektet er en strukturanalyse, der har til formål at analysere eksisterende forhold og planer i oplandene til renseanlæggene og på den baggrund opdatere den hydrauliske model. Resultatet er bl.a. et væsentligt input til BIOFOS’ udbygningsplan for renseanlæggene frem mod 2025.

EnviDan har bl.a. stået for opdatering af styringen og kalibrering af MIKE URBAN-modellen for oplandet til Spildevandscenter Avedøre. Opdateringen har været centreret omkring styringen således at denne repræsenterer status for 2015, samt at implementere styringen i selve MIKE URBAN i stedet for at eksistere alene som en ekstern styringsfil. Modellen består af 7548 ledninger fordelt på 5947 oplande,der berører 10 kommuner. Modellen indeholder desuden 15 realtidsstyringer af spjæld eller pumpe. Regninput er fra 16 af spildevandskomiteens regnmålere, mens der er 31 randbetingelser til beskrivelse af spildevand med døgnvariation og 15 randbetingelser for indsivning. Således er det en stor og kompleks model at håndtere.

I første omgang er statussituationen modelleret, der gengiver 2015 og valideret mod målinger af tilløbet til renseanlægget. Hernæst skal planforhold beskrives ved bl.a. at implementere fremtidige separeringer, klimatilpasnings- og skybrudsprojekter, nedbringelse af uvedkommende vand osv.

Håndtering af uvedkommende vand
Et væsentligt bidrag i tilløbet til Spildevandscenter Avedøre er uvedkommende vand, herunder indsivning. Ud fra flowmålinger ses en betydelig årsvariation. Således er indsivningen vigtig for simuleringen af tilløbet og kan ikke gengives med simple antagelser. Der findes ingen direkte målinger af indsivning, som derfor er blevet bestemt ved kalibrering ud fra målinger på de 7 permanente flowmålere i afløbssystemet samt ved tilløbet til renseanlægget. Kalibreringen er udført ved at simplificere modellen for effektiv beregningstid samt ved hjælp af det avancerede softwareværktøj PEST (Parameter Estimation, Doherty, 2004), der tilbyder en automatiseret proces.

Jeanette Agertved

KONTAKT MIG
FOR MERE INFO

Jeanette Agertved

+45 42 12 54 78


Projekter