Her er du: Generelle Betingelser

English Norwegian Swedish
Bookmark and Share

 

 

Generelle betingelser for brug af www.envidan.dk

 

1. Generelt

Dette website udbydes af Envidan A/S. Nedenstående betingelser finder anvendelse for brugen af www.envidan.dk (herefter "Indehaverens") hjemmeside. HVIS DE IKKE KAN ANERKENDE DISSE BETINGELSER, BEDES DE FORLADE SIDEN.

2. Ophavsret

Alle navne, logoer og varemærker på hjemmesiden tilhører Indehaveren og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Indehaveren.
Hjemmesidens indhold såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software tilhører enten Indehaveren eller Indehaverens samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden lovgivning.
Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiden eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.
Downloading og anden digital kopiering af hjemmesidens indhold eller dele heraf er alene tilladt til personligt, ikke-kommercielt brug, medmindre andet er aftalt med Indehaveren.
Det er ikke tilladt at kopiere hjemmesidens indhold ved hjælp af proxy servere.

3. Ansvarsfritagelse

Information på denne hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Indehaveren er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne produkter.
Ved kommunikation mellem Indehaveren og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Indehaveren uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller såfremt uvedkommende opnår adgang hertil.

4. Links

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden noget ansvar for Indehaveren for indholdet af den side, der linkes til.

5. Ansvarsbegrænsning

Indehaveren kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af denne hjemmeside eller for dispositioner, der træffes på baggrund af informationer, der forekommer på denne hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

6. Fri udveksling af information

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation, som modtages fra brugerne via hjemmesiden vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt, og berettiger ikke afsenderen til royalties. Indehaveren kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.
Indehaveren har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, videreoverdrage, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

7. Brugernavn og password

Såfremt brugeren får tildelt brugernavn eller password i tilknytning til anvendelsen af de services som udbydes via hjemmesiden, skal brugeren behandle et eventuelt brugernavn og password fortroligt og må således ikke udlevere det til andre.
Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.

8. Persondata og brug af cookies

Indehaveren henviser til særskilte betinger vedrørende behandling af personoplysninger og brug af cookies, således som disse forefindes på hjemmesiden.
Indehaveren behandler alle modtagne oplysninger om brugerne fortroligt og videregiver i intet tilfælde sådanne oplysninger til tredjemand. Indehaveren benytter ej heller oplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre brugeren har accepteret dette.

9. Løbende revision

Indehaveren har til enhver tid ret til at revidere disse betingelser. Indehaveren forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden, samt at nedlægge hjemmesiden.

10. Ugyldighed

Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.